Corrugated Paper กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก (Corrugated Paper) คือ กระดาษที่มีลักษณะเป็นลอนใช้สำหรับกันกระแทก

ชนิดของกระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูกที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน 3 ชนิด (นับตามจำนวนชั้นของกระดาษ) ดังนี้

1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face) จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น


2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)
จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูกจะอยู่ตรงกลางระหว่างกระดาษแ่ผ่นเรียบทั้ง 2

 กระดาษลูกฟูก 3 เลเยอร์3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall) จะประกอบด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น ประกบกับลอนลูกฟูก 2 แผ่น วางสลับกัน โดยกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ติดกับผิวกล่องด้านนอกจะเป็นลอน B และกระดาษลอนลูกฟูกที่อยู่ด้านในจะเป็นลอน C

กระดาษลูกฟูก 5 เลเยอร์ประเภทของมาตรฐานลอนลูกฟูก

1. ลอน E

ลอน E

 

 

2. ลอน B

ลอน B

 

 

3. ลอน C

ลอน C

 

 

4. ลอน BC

ลอน BC